Δρω+Μιλώ | Κέντρο εργοθεραπείας & λογοθεραπείας

Εταιρική ταυτότητα

Ως δράση/κίνηση ορίζεται στη φυσική η μεταβολή της θέσης ή/και του προσανατολισμού  ενός σώματος ως προς ένα δεδομένο σύστημα αναφοράς.

Αν παρατηρήσουμε την κίνηση που τείνουν να έχουν οι παιδικοί χαρακτήρες του σχεδίου, βλέπουμε την δράση/κίνηση. Αυτή η κίνηση σε συνδυασμό με ένα πλαίσιο διαλόγου (ομιλία) που περικλείει το σκαρίφημα,  μας δίνει το τελικό λογότυπο.


Corporate identity

Action/move is the natural variation of the position or the orientation of a body relative to a reference.

If we observe the characters of logotype and the movement tend to have, we see the action. This action in combination with a dialog box (speech) that encloses the characters, gives us the final logotype.

Έμπνευση/Σκίτσα


Inspiration/Sketches

Γραφική ύλη


Stationery set

Πινακίδες


Signs

Γραφικά χώρου


Environmental design